GDPR – Planeta Ham Ham

La data de 30.01.2024 intră în vigoare Regulamentul 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare „GDPR”), act normativ care asigura protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.

Noi, SC HamHam Rentals SRL, acordăm o atenție deosebita confidentialitatii datelor cu caracter personal și protejării drepturilor clienților și partenerilor noștri.

În consecință, dorim să vă comunicam anumite informații relevante cu privire la prelucrările de date cu caracter personal realizate de societatea noastră:

  1. Înțelesul unor termeni:

Pentru că informațiile pe care vi le furnizam prin prezentul document să fie cât mai clare, explicam în continuare înțelesul anumitor termeni utilizați mai jos, astfel cum sunt ei definiți de legislația aplicabila:

“Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

“Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fară utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, ștergerea sau distrugerea;

“Operator” înseamnă persoana care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

“Persoana împuternicită de operator” înseamnă persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

“Destinatar” înseamnă persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal.

  1. Operatorul de date:

SC HamHam Rentals SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Barbu Vacarescu 164D, sector 2, Cod Unic de Inregistrare RO 40268364, nr. de ordine in registrul comertului J40/17482/2018, cont bancar nr. RO40 INGB 0000 9999 0847 7700 deschis la ING Bank Floreasca, reprezentata de Cătălin Moraru – ADMINISTRATOR, în calitate de Beneficiar operator de date cu caracter personal.

Prelucrarea datelor personale se realizează în temeiul și cu respectarea prevederilor legislației aplicabile, și în special ale Regulamentului 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR).

  1. Categorii de date prelucrate:

Societatea noastră desfășoară mai multe tipuri de prelucrări de date cu caracter personal. Informațiile prelucrate, modalitatea de colectare și celelalte condiții ale prelucrărilor de date variază în funcție de scopul fiecărei operațiuni de prelucrare și temeiul sau legal.

În general noi prelucram următoarele categorii de date cu caracter personal:

– Numele, datele de contact, semnătură, funcția și organizația în care vă desfășurați activitatea (în special în cazul reprezentanților și angajaților societăților partenere – clienți, furnizori, alti parteneri de afaceri;

adresa, date de identificare (serie și nr. CI, CNP), inclusiv dovada acest;

– Experiență profesionala, studii și calificări, alte date cuprinse în mod uzual în CV (în special în cazul în care aplicați pentru un post în cardul organizației noastre);

– Cunoștinte și abilitați tehnice și profesionale, calificare profesionala, informații despre cursurile de formare/perfecționare profesionala și concursurile organizate de Operator la care participați;

– Data nașterii (informație solicitata în general pentru confirmarea vârstei, respectiv a faptului că ați împlinit 18 ani, astfel încât puteți participa la evenimentele, activitățile și / sau concursurile organizate de noi);

– Date despre relația contractuala dintre dvs. și societatea noastră;

– Date referitoare la sau necesare pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin – inclusiv, daca este cazul, date cu privire la veniturile realizate și/sau premiile primite de la Operator și fata de care societății noastre îi revin obligații fiscale (cum ar fi depunerea unor declarații fiscale, reținerea și plata unor impozite, taxe și contribuții către bugetul de stat sau alte bugete publice, etc.);

– Prelucram imaginea persoanelor care ne vizitează locațiile supravegheate video.

Este posibil că, de la caz la caz sau în situații ocazionale, să prelucram și alte date cu caracter personal, astfel cum vom informa persoanele vizate în fiecare situație punctuala în parte.

  1. Scopurile și temeiurile legale ale prelucrărilor de date:

În aceasta secțiune prezentam scopul în care folosim datele cu caracter personal și identificam temeiurile legale pe care ne bazam fiecare prelucrare de date personale.

Societatea noastră prelucreazadatele cu caracter personal în principal în următoarele scopuri:

– reclama, marketing și publicitate, public relations;

– vânzarea produselor și furnizarea serviciilor oferite de societatea noastră (inclusiv cursuri de calificare / perfecționare profesionala);

– încheierea contractelor și urmărirea derulării contractelor cu partenerii contractuali (clienți, furnizori, etc.), inclusiv păstrarea contactului cu aceștia;

– participarea dvs. la evenimentele, activitățile și / sau concursurile organizate de noi;

– îndeplinirea obligațiilor ce ne revin, conform prevederilor legale aplicabile, ale hotărârilor judecătorești și ordinelor, deciziilor și dispozițiilor autorităților publice;

– paza bunurilor Operatorului, precum și protejarea, respectarea și exercitarea drepturilor Operatorului.

Prelucrările de date cu caracter personal sunt realizate numai în baza unui temei legal, în conformitate cu dispozițiile GDPR. Temeiurile legale ale operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal pot fi următoarele:

-îndeplinirea unor obligații legale ale Operatorului (îndeplinirea obligațiilor fiscale, de tinere a unor evidente solicitate de lege, etc.);

– consimțământul dvs. liber exprimat (în cazul participării la evenimentele, activitățile și / sau concursurile organizate de noi, în situația abonării la newsletter-ul nostru, precum și în alte situații punctuale, când consimțământul dvs. este manifestat în mod expres și lipsit de echivoc);

– interesul legitim al Operatorului (reclama, marketing și publicitate pentru produsele și serviciile pe care le oferim, public relations și promovarea imaginii Operatorului, vânzarea produselor și furnizarea serviciilor oferite de societatea noastră către alte persoane, paza bunurilor și protejarea, respectarea și exercitarea drepturilor noastre);

– executarea unui contract la care sunteți parte sau realizarea demersurilor, la cererea dvs., înainte de încheierea unui contract.

  1. Categorii de destinatari:

În general, utilizam datele dvs. personale în interesul nostru. Cu toate acestea, exista situații în care datele cu caracter personal vor fi dezvăluite unor anumite categorii de destinatari, în conformitate cu scopul fiecărei prelucrări în parte.

Datele personale pot fi comunicate partenerilor noștri de afaceri (inclusiv bănci sau alte instituții de creditare), precum și furnizorilor noștri de servicii care acționează că persoane împuternicite de către Operator. Dintre aceștia, unii pot avea sediul principal în alte state membre ale Uniunii Europene.

Numele câștigătorilor concursurilor organizate de noi sunt anunțate public în cadrul respectivului eveniment, precum și prin publicarea pe site-urile noastre, pe paginile și canalele de pe rețelele de socializare, în revista și newsletter-ul nostru, precum și prin orice alte mijloace de comunicare. Datele personale ale câștigătorilor vor fi de asemenea transmise către autoritățile publice competente în vederea îndeplinirii obligațiilor fiscale, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Datele personale sunt comunicate către autorități publice sau alte terțe parti atunci când exista o obligație legala în acest sens, daca a fost emis/a o decizie / un ordin administrativ cu caracter obligatoriu pentru Operator, precum și în cazul în care aceasta comunicare este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 

  1. Perioada stocării datelor:

Datele dvs. personale vor fi păstrate într-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depășește perioada necesara îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele. Prin urmare, perioada de păstrare a datelor diferă în funcție de scopul fiecărei prelucrări de date.

În cazul în care legislația aplicabila stabilește anumite termene pentru păstrarea informațiilor, atunci datele vor fi păstrate pe întreagă perioada impusa de lege.

În general, datele utilizate în relațiile contractuale dintre societatea noastră și partenerii sai vor fi păstrate pe perioada derulării acestei relații contractuale, precum și pe perioada curgerii termenului de prescripție pentru fiecare dintre raporturile juridice desfășurate.

Pentru fiecare prelucrare de date în alte scopuri se vor stabili termenele de păstrare a datelor rezonabile și care să nu depășească perioada necesara îndeplinirii scopurilor respectivei prelucrări.

În anumite cazuri particulare (cum ar fi, dar fară a se limita la: accidente, apariția unor situații litigioase, comiterea de infracțiuni sau contravenții, solicitări ale unor autorități publice, etc.), datele vor fi păstrate pentru întreagă perioada de timp necesara lamurarii în mod definitiv a evenimentului respectiv.

  1. Sursa datelor:

În general datele sunt colectate direct de la dvs. sau, în cazul în care sunteți reprezentant / angajat al unui partener al nostru, de la angajatorul dvs. sau persoana pe care o reprezentați. Datele pot fi colectate atât de noi cât și de împuterniciți ai noștri, care acționează în numele și pentru Operatorul de date.

În anumite cazuri particulare, datele pot fi primite de la parteneri contractuali ai societății noastre, cum ar fi societățile de asigurări, unitățile reparatoare de autovehicule (service-uri auto) cu care colaboram sau proprietarii autovehiculelor pe care le utilizați.

Ocazional putem primi datele dvs. de la autorități publice, din surse disponibile public (cum ar fi Registrul Comerțului, Cartea Funciara, Arhiva Electronica de Garanții Reale Mobiliare, portalul instanțelor de judecata, etc.), sau de la alte terțe persoane, cum ar fi furnizori de servicii de selecție și recrutare.

  1. Drepturile dvs. în calitate de persoane vizate:

În calitate de persoana vizata beneficiați de următoarele drepturi:

Dreptul de informare și de acces la datele pe care ni le furnizați;

Dreptul de acces presupune dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că prelucram sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:

– scopurile prelucrării;

– categoriile de date cu caracter personal prelucrate;

destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din tari terțe sau organizații internaționale;

– acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada;

– în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la dvs., orice informații disponibile privind sursa acestora;

– existenta unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și, în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizata și privind importanta și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizata.

Dreptul de a solicita rectificarea datelor dvs. personale, atunci când sunt inexacte; acesta include și posibilitatea de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;

Dreptul de a solicita ștergerea datelor și/sau restricționare prelucrării acestor date, precum și dreptul de a vă opune prelucrării, în cazurile și condițiile stabilite de GDPR;

Avem obligația de a șterge datele dvs. personale atunci când: 

– datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; 

– vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;

– vă opuneți prelucrării realizate în temeiul interesului legitim al Operatorului și nu exista motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea, sau atunci când prelucrarea are drept scop marketingul direct;

– datele au fost prelucrate ilegal;

– datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine Operatorului.

Obligația de ștergere a datelor nu se aplica atunci când prelucrarea este necesara:

– pentru exercitarea dreptului la libera exprimare și la informare;

– pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea; 

– din motive de interes public în domeniul sănătății publice;

– în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorica ori în scopuri statistice;

– pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Aveți dreptul de a obține restrictionarea prelucrării în cazul în care se aplica unul din următoarele cazuri:

– contestați exactitatea datelor, pentru o perioada în care putem verifica exactitatea datelor;

– prelucrarea este ilegala, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea utilizării lor;

Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, sau v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

În orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația dvs. particulara, prelucrărilor de date realizate în temeiul interesul legitim al Operatorului, inclusiv creării de profiluri; în aceasta situație, Operatorul nu vă mai prelucra datele dvs., cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifica prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor dvs.personale, inclusiv creării de profiluri, în măsură în care este legata de marketingul direct respectiv. În cazul în care vă opuneți prelucrării în scopul marketingului direct, datele dvs. nu vor mai fi prelucrate în acest scop.

Dreptul la portabilitatea datelor, în cazul în care temeiul prelucrării datelor este consimțământul dvs. sau încheierea ori executarea unui contract, iar prelucrarea este efectuata prin mijloace automatizate.

În cazul în care aceste condiții sunt întrunite cumulativ, aveți dreptul de a primi datele care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat.

Aveți de asemenea dreptul de a transmite aceste date altui operator, fară obstacole din partea noastră, precum și dreptul că datele să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;

În cazul prelucrărilor de date realizate în temeiul consimțământului dvs., aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fară a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata. 

Acest drept consta în posibilitatea dvs. de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativa.

Acest drept nu se aplica în cazul în care decizia:

– este necesara pentru încheierea sau executarea unui contract intre noi și dvs;

– este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern și care prevede, de asemenea, masuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor dvs. legitime; sau 

– are la baza consimțământul explicit al persoanei vizate.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisa, datata și semnata laadresa deemail: gdpr@autototal.ro sau la adresa de corespondenta a Operatorului menționată mai sus.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere în fata autorității de supraveghere – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

  1. Alte prevederi:

În cazul în care în viitor vom începe noi operațiuni de prelucrare de date cu caracter personal sau vom intenționă să prelucram datele cu caracter personal deținute de noi într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, vă vom furniza, înainte de aceasta prelucrare ulterioara, informații privind noua prelucrare și noul scop (scopul secundar), precum și orice informații suplimentare relevante.

Obligația noastră de a vă informa cu privire la prelucrările de date nu se aplica în anumite cazuri prevăzute expres de legislația aplicabila, respectiv daca și în măsură în care:

– dețineți deja informațiile respective;

– furnizarea acestor informații se dovedește a fi imposibila sau ar implica eforturi disproporționate, sau în măsură în care obligația de informare este susceptibil să facă imposibila sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; în astfel de cazuri, Operatorul vă lua masuri adecvate pentru a proteja drepturile, libertățile și interesele dvs. legitime, inclusiv punerea informațiilor la dispoziția publicului;

– obținerea sau divulgarea datelor este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul intern sub incidenta căruia intra Operatorul și care prevede masuri adecvate pentru a proteja interesele dvs. legitime;

– în cazul în care datele cu caracter personal trebuie să rămână confidențiale în temeiul unei obligații statutare de secret profesional reglementate de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul intern, inclusiv al unei obligații legale de a pastra secretul.

În final, vă asiguram că tratam cu maxima seriozitate drepturile pe care le aveți în legătură cu prelucrările pe care le realizam asupra datelor referitoare la dvs. și vom lua toate masurile rezonabile pentru a ne asigura că datele dvs. personale vor fi protejate precum și că drepturile dvs. sunt respectate.